Η Aσφάλιση στο Ι.Κ.Α. - Ε.Φ.Κ.Α.

Δείτε εδώ τα περιεχόμενα 

 

Με τον πρόσφατο ασφαλιστικό νόμο έχει συσταθεί Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης - Ε.Φ.Κ.Α., στον οποίο υπάγονται τόσο οι εργαζόμενοι με έμμισθη σχέση εργασίας (μισθωτοί), όσο και ορισμένες κατηγορίες των αυτοτελώς απασχολουμένων - ελεύθεροι επαγγελματίες. Δηλαδή, σχεδόν το σύνολο των υπαγομένων στην υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση προσώπων.

Παράλληλα έχουν τροποποιηθεί πολλές διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, που αφορούν κυρίως τον τρόπο και την υπαγωγή στην ασφάλιση, τα ποσοστά των εισφορών, και τη βάση υπολογισμού τους, την ασφάλιση των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων (Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Τ.Α.Α.), των γεωργικών εργασιών (Ο.Γ.Α.), των ναυτικών εργασιών (Ν.Α.Τ.) κ.λπ., τη χορήγηση των συντάξεων, καθώς και τον υπολογισμό του ποσού αυτών, Εθνική-Ανταποδοτική σύνταξη, την επικουρική ασφάλιση, την απασχόληση των συνταξιούχων, τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης, την αναπροσαρμογή των συντάξεων, την καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ., την παράλληλη ασφάλιση, την προαιρετική ασφάλιση, τη διαδοχική ασφάλιση, την πολλαπλή απασχόληση, στο σύμφωνο συμβίωσης, στην αναπροσαρμογή των συντάξεων, στις μειώσεις εισφορών, στην ασφάλιση των αμειβομένων με δελτίο παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι), των εκπαιδευτικών-καθηγητών, ιατρών, την επέκταση των ασφαλιζόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. προσώπων, στην ασφάλιση των καθηγητών φροντιστηρίων εκπαίδευσης, στη χορήγηση επιδόματος παιδιών, στα δικαιούχα πρόσωπα – χρονικές προϋποθέσεις ιατρικής περίθαλψης, στην επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α., στην αδήλωτη εργασία – πρόστιμα, στην έναρξη και λήξη των συντάξεων, στη μείωση εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών – αυτο­απασχολούμενων και αγροτών, στην κατάργηση της μείωσης των καταβαλλομένων συντάξεων κ.λπ.

Πλέον όμως από τα ανωτέρω, συμπεριλήφθηκε η σχετική νομολογία των Διοικ. Δικαστηρίων και του Συμβουλίου Επικρατείας, με την οποία αυθεντικός ερμηνεύθηκαν πολλές διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, ώστε να δίνεται όσο είναι δυνατόν πλήρης εικόνα των θεμάτων που εξετάζονται. Παράλληλα παρατίθενται αναλυτικοί πίνακες των ποσοστών εισφορών που ισχύουν σε ολόκληρη τη Χώρα, για όλες γενικά τις κατηγορίες επιχειρήσεων και ασφαλισμένων.

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει πίνακας περιεχομένων και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο που καθιστά εύχρηστο το όλο έργο.

 

Τιμή: € 65,00

Κωδικός: 1-003-12-011

Ποσότητα

 

A A

 
Συγγραφέας: Λαναράς Κωνσταντίνος Δ.
Έτος 'Εκδοσης: 2019
Αριθμός σελίδων: 729
I.S.B.N. 978-960-568-934-6

x
Ξεχάσατε το συνθηματικό σας;