ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ - Το κόστος και οι επιχειρηματικές αποφάσεις

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου αυτού, που αποτελεί τον πρώτο τόμο του μεγάλου κλάδου της ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, αναπτύσσονται, με εξαιρετική καθαρότητα, οι έννοιες του κόστους, των εξόδων και των δαπανών, όπως τις δέχεται η σύγχρονη επιστήμη του κόστους και η κατάταξή τους στις έξι βασικές κατηγορίες με τη χρησιμοποίηση αντίστοιχων κριτηρίων, όπως το κριτήριο του είδους, το κριτήριο του προορισμού, το κριτήριο του τρόπου ενσωματώσεως των κατ? είδος στοιχείων στο λειτουργικό κόστος ή στο κόστος των προϊόντων και των υπηρεσιών, το κριτήριο της ενσωματώσεως ή μη μιας δαπάνης στο κόστος και το κριτήριο της μεταβλητότητας του κόστους εν σχέση με τις μεταβολές της απασχόλησης ή της παραγωγής. Αναπτύσσονται επίσης οι πέντε τρόποι ή μέθοδοι διάσπασης του ημιμεταβλητού κόστους στο σταθερό και μεταβλητό κόστος. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου αναπτύσσεται, για πρώτη φορά στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς, με τρόπο συστηματικό, η πολυμορφία του κόστους και η χρησιμοποίηση των διαφόρων μορφών ή τύπων του για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων τακτικού ή στρατηγικού χαρακτήρα. Η ανάπτυξη περιλαμβάνει δεκαεννιά βασικούς τύπους κόστους, όπως το « κόστος σε σχέση με την απασχόληση και το κέρδος» (cost-volume-profit analysis), το «διαφορικό κόστος» (Differential cost), το «κόστος ευκαιρίας» (Opportunity cost), το πραγματοποιημένο ή πίπτον κόστος» (Sunk cost), το « κόστος ανά δραστηριότητα» (Activity based cost), το «συνδεδεμένο κόστος» (Joint cost), το «κόστος άμεσης εκταμίευσης» (Out of pock- cost), το «πρότυπο κόστος» (Standard cost), το «κόστος διασφάλισης ποιότητας» (Product quality cost), κ.λπ. καθώς και πλήθος επιχειρηματικών αποφάσεων που λαμβάνονται, σχεδόν καθημερινά, με τη χρησιμοποίηση του κατάλληλου κατά περίπτωση τύπου κόστους. Τέτοιες αποφάσεις είναι: Ο καθορισμός των τιμών πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών, η αποδοχή ή απόρριψη έκτακτης παραγγελίας πώλησης, η αγορά έναντι της παραγωγής ενός προϊόντος ή μερών αυτού, διακοπή ή συνέχιση της λειτουργίας ενός τμήματος, η συνέχιση της παραγωγής ή απόσυρση από την κυκλοφορία ενός προϊόντος ή εμπορεύματος, η ρευστοποίηση ή μη αποθεμάτων, η σύντμηση ή επέκταση μιας παραγωγής προϊόντος η συνέχιση της κατεργασίας ενός συμπαραγώγου, η επιλογή του πλέον κατάλληλου συστήματος ενδοεταιρικών τιμολογήσεων κ.λπ, κ.λπ. Στο τρίτο μέρος του βιβλίου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που έγινε από το συγγραφέα , για πρώτη φορά στη χώρα μας σχετικά με την έκταση ή τη συχνότητα χρησιμοποίησης των διαφόρων τύπων κόστους κατά τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων από τις λειτουργούσες στον ελλαδικό χώρο επιχειρήσεις.

 

Τιμή: € 74,00

Κωδικός: 1-003-16-002

Ποσότητα

 

A A

 
Συγγραφέας: ΒΑΡΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Έτος 'Εκδοσης: 2001
Αριθμός σελίδων: 712

x
Ξεχάσατε το συνθηματικό σας;