ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ(ΑΓΟΡΕΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΚΙΝΔΥΝΟΙ) Β΄ ΕΚΔΟΣΗ

Ένα πρακτικό εγχειρίδιο με όλες τις απαραίτητες γνώσεις για τις Τράπεζες και το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα στο σύγχρονο, ραγδαίως μεταβαλλόμενο, χρηματοοικονομικό περιβάλλον με ιδιαίτερη έμφαση στις αγορές, τα προϊόντα και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους.  Τα θέματα αναλύονται βάσει των κανόνων της Βασιλείας ΙΙ, της Οδηγίας MiFID, των ΔΠΧΠ και των κανόνων για τη διαφάνεια. 

Στο βιβλίο αναδεικνύεται ο ρόλος της σύγχρονης τράπεζας και των λοιπών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, αναλύεται ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ευρωσυστήματος και παρουσιάζεται η απελευθέρωσης των χρηματοπιστωτικών αγορών και η λειτουργία τους.  Εξετάζονται όλα τα σύγχρονα χρηματοοικονομικών και τραπεζικά προϊόντα, καθώς και η διαδικασία αποτίμησής τους στις αγορές, , αναγνωρίζονται οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, αναλύονται οι μέθοδοι μέτρησης του κάθε κινδύνου και γίνεται εισαγωγή στους τρόπους αντιστάθμισής τους.

Το βιβλίο αντιμετωπίζει τα θέματα με στόχος την άμεση πρακτική αξιοποίηση των γνώσεων που περιέχει.  Απευθύνεται σε νέους αλλά και έμπειρους τραπεζικούς υπαλλήλους, σε επενδυτές, σε επιχειρηματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν εύκολα σφαιρική εικόνα του χρηματοοικονομικού χώρου, σε στελέχη και υπαλλήλους επιχειρήσεων υπεύθυνους για την άντληση και τοποθέτηση κεφαλαίων, σε ιδιώτες που χρησιμοποιούν τραπεζικά προϊόντα (χρηματοδοτικά, καταθετικά, επενδυτικά) σε κάθε ελεύθερο επαγγελματία, λογιστή δικηγόρο φοροτεχνικό κ.ο.κ.

 Στο βιβλίο αναλύονται

 • Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα
 • Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί
 • Κεντρικές Τράπεζες
 • Χρηματοπιστωτικές Αγορές
 • Χρηματοπιστωτικά Μέσα της Χρηματαγοράς
 • Χρηματοπιστωτικά Μέσα της Κεφαλαιαγοράς
 • O Κίνδυνος Επιτοκίων
 • Μετοχές και Κίνδυνος Χαρτοφυλακίου
 • Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα
 • Η Αγορά των Τραπεζικών Χρηματοδοτήσεων
 • Εναλλακτικές Μορφές Χρηματοδότησης
 • Ο Πιστωτικός Κίνδυνος
 • Ο Συναλλαγματικός Κίνδυνος
 • Λειτουργικός Κίνδυνος και Κίνδυνος Ρευστότητας
 • Η Επιτροπή της Βασιλείας και η Κεφαλαιακή Επάρκεια των Τραπεζών
 • Value at Risk (VAR) - Αξία σε Κίνδυνο
 • Συστήματα Πληρωμών
 

Τιμή: € 38,00

Κωδικός: 1-003-96-001

Ποσότητα

 

A A

 
Συγγραφέας: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Έτος 'Εκδοσης: 2008
Αριθμός σελίδων: 668

x
Ξεχάσατε το συνθηματικό σας;