Ανάλυση και Ερμηνεία των Ε.Λ.Π. σε Λογιστική & Φορολογική βάση (και σύμφωνα με την ερμηνευτική καθοδήγηση των Δ.Π.Χ.Α.)

 

του Δημητρίου Α. Δημήτρη CPA, Ορκωτού Ελεγκτή, Μέλους ΣΟΕΛ, ΑΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Ε.Λ.Π. ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Δείτε εδώ τα περιεχόμενα

Δείτε εδώ δείγμα (1)

Δείτε εδώ δείγμα (2)

 

Βοήθημα λογιστικής απεικόνισης και παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Ενδεικτική θεματολογία:

 • Λογιστικές αρχές & κανόνες επιμέτρησης όλων των κυκλωμάτων λογιστικής
 • Ερμηνευτική καθοδήγηση σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
 • Λογιστική του κόστους και της εύλογης (τρέχουσας) αξίας
 • Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία και η αποτίμηση τους
 • Ιδιοπαραγόμενα & επιβάρυνση κόστους δανεισμού
 • Κατασκευαστικές συμβάσεις
 • Η χρησιμότητα και η επίδραση του αναβαλλόμενου φόρου στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις
 • Παρουσίαση χρηματοοικονομικών καταστάσεων

 

Και πολλά εξειδικευμένα θέματα:

 •  Αντιστάθμιση (hedging) κινδύνων (ρευστότητας, πιστωτικού και συναλλαγματικού κ.ο.κ.)
 • Μακροπρόθεσμα δάνεια με αποσβέσιμο κόστος
 • Σύνθετα χρηματοοικονομικά στοιχεία και η αποτίμηση τους.
 • Χρηματοροές και η χρησιμότητα τους
 

Τιμή: € 54,00

Κωδικός: 1-003-36-056

Ποσότητα

 

A A

 
Συγγραφέας: Δημητρίου Α. Δημήτρης CPA, Ορκωτός Ελεγκτής, Μέλος ΣΟΕΛ, ΑΙΑ
Έτος 'Εκδοσης: 2017
Αριθμός σελίδων: 800

x
Ξεχάσατε το συνθηματικό σας;